За автора

Е 63 за университети. - М.: Издателска група НОРМА-ИНФРА • М, 1999. - 624 с.

ISBN 5-89123-359-2 (NORM)

ISBN 5-86225-568-0 (INFRA • M)

За студенти, аспиранти и преподаватели от висши учебни заведения, както и за широк кръг читатели, интересуващи се от проблемите на съвременната психология.

Съдържание

Част I. Обща психология 5

Раздел I. Предмет, задачи, принципи и методи на психологията. Обща концепция за човешката психика. Развитието на психиката в еволюционни и исторически процеси. Психика и мозък - неврофизиологични основи на човешката психика 5

Глава 1. Предмет, задачи, принципи и методи на психологията 5

§ 1. Предмет, задачи и принципи на психологията 5

§ 2. Методи на психологията 7

Глава 2. Понятието за човешката психика. Класификация на психичните явления 8

§ 1. Понятието за човешката психика 8

§ 2. Класификация на психичните явления 10

Глава 3. Развитие на психиката в процеса на еволюция. Съзнанието като висша форма на развитие на психиката 13

§ 1. Развитие на психиката в процеса на еволюция 13

§ 2. Антропопсихогенеза - появата и развитието на човешката психика. Съзнанието като висша форма на психика 17

§ З. Взаимовръзка на три нива на човешката умствена дейност: несъзнавано, подсъзнателно и съзнателно 24

§ 4. Текуща организация на съзнанието - внимание 27

Глава 4. Ум и мозък. Неврофизиологични основи на човешката психика 30

§ 1. Структура и функционална организация на човешката нервна система 30

§ 2. Принципи и закони на висшата нервна дейност 36

4. Законът за взаимната индукция на нервните процеси: 37

§ 3. Типологични особености на висшата нервна дейност 40

§ 4. Психофизиологичен проблем - връзката между психичното и физиологичното 42

Раздел II. Психични процеси 43

I. Когнитивни процеси 43

Глава 1. Чувство 43

§ 1. Обща концепция за усещанията 43

§ 2. Неврофизиологична основа на усещанията 43

§ 3. Класификация на усещанията 45

§ 4. Общи психофизиологични модели на усещания 46

§ 5. Характеристики на определени видове усещания 49

Глава 2. Възприятие 62

§ 1. Обща концепция за възприятие 62

§ 2. Неврофизиологични основи на възприятието 63

§ 3. Класификация на възприятието 65

§ 4. Общи закони на възприятието 65

§ 5. Характеристики на възприемането на пространството и времето 77

§ 6. Индивидуални различия във възприятието 83

§ 7. Възприемане на човека от човека 83

§ 8. Човешко възприятие за заобикалящата го среда 85

Глава 3. Мислене 88

§ 1. Понятието за мислене 88

§ 2. Класификация на феномените на мисленето 89

Мисловни операции 89

§ 3. Закони на мисленето 92

§ 4. Структура на умствената дейност при решаване на нестандартни задачи 93

Видове разследващи ситуации при търсене на проблеми 100

§ 5. Творческо мислене 107

§ 6. Човешка интелигентност 108

Глава 4. Въображение 112

§ 1. Понятието за въображението 112

§ 2. Неврофизиологични основи на въображението 112

§ 3. Видове въображение 112

Глава 5. Памет 114

§ 1. Понятието за паметта 114

§ 2. Неврофизиологични основи на паметта 115

§ 3. Класификация на явленията на паметта 117

§ 4. Модели на памет 119

§ 5. Нарушение на паметта 123

II. Емоционално-волево регулиране на поведението 126

Глава 6. Емоционална регулация на поведението 126

§ 1. Понятието за емоциите 126

§ 2. Емоционални качества на човек 128

§ 3. Физиологични основи на емоции и чувства 129

§ 4. Свойства и видове емоции 131

§ 5. Конфликтни емоционални състояния (стрес, афект, фрустрация) 132

§ 6. Висши емоции - чувства 137

§ 7. Общи модели на емоции и чувства 140

Глава 7. Волево регулиране на поведението 143

§ 1. Понятието за воля 143

§ 2. Неврофизиологични основи на волята 145

§ 3. Структура на волевата регулация на дейността 145

§ 4. Класификация на волевите действия. Характеризиране на прости и сложни действия 146

Етапи на човешката операторска дейност и условия за тяхната ефективност 149

§ 6. Волеви черти на личността 158

Проява на волевите черти на личността на различни етапи на сложното волево действие 159

Раздел III. Психични състояния 159

Глава 1. Понятие за психичните състояния и тяхната класификация. Характеристика на видовете психични състояния 159

§ 1. Понятието за психичните състояния. Класификация на психичните състояния 159

§ 2. Общи функционални състояния на умствената дейност 160

§ 3. Състоянието на психически стрес в опасни ситуации. Адаптивно поведение в екстремни ситуации 161

§ 4. Кризисни състояния на личността 168

§ 5. Гранични психични състояния на индивида. Общи характеристики 169

§ 6. Реактивни състояния 171

§ 7. Невротични състояния - неврози 171

§ 8. Психопатия 172

§ 9. Психично изоставане 174

Раздел 10. Агресивно състояние 175

§ 11. Хипнотично и постхипнотично състояние. Автосугестия (самохипноза) 175

Раздел IV. Психология на личността 178

Глава 1. Личност и структурата на нейните психични свойства 178

§ 1. Понятие за личността. Личност и общество 178

§ 3. Социализация на личността 182

§ 4. Структура на психичните свойства на личността 186

Глава 2. Темперамент 186

§ 1. Понятието за темперамента. Основни видове темпераменти 186

Видове темперамент и съответстващи психични свойства на човек 189

§ 2. Темпераментът като вроден тип психическа саморегулация 190

Глава 3. Личностна ориентация 192

§ 1. Концепцията за личностна ориентация 192

§ 2. Нуждите на индивида 193

§ 3. Мотивация на личностното поведение 195

Глава 4. Способности 198

§ 1. Понятието способност. Типове способности 198

§ 2. Способности и наклонности. Развитие на способностите 199

Глава 5. Герой 200

§ 1. Понятието за характер 200

§ 2. Класификация на чертите на характера 203

§ 3. Видове характер 207

§ 4. Акцентиране на характера 209

§ 5. Секс-ролеви различия в характера 211

§ 6. Национални психологически характеристики на характера 212

§ 7. Възрастови характеристики на характера. Стратегия на човешкия жизнен път 213

Глава 6. Диагностика на психичните свойства на личността 216

Част II. Социална психология 222

§ 3. Социално организирани общности. Класификацията им е 229

Глава 4. Психология на комуникацията и междуличностните отношения 237

§ 2. Паралингвистични средства за комуникация 239

§ 3. Психология на междуличностните отношения 240

Можете ли да излизате с две наведнъж? 245

Можете ли да изневерите на любимия човек? 245

§ 5. Интензивно и противоречиво психическо взаимодействие в общуването 247

§ 6. Психология на конфликта 248

§ 7. Психология на бизнес комуникацията 250

§ 8. Психология на маркетинга 258

§ 9. Психология на управлението 266

§ 3. Психология на масовата комуникация 279

§ 5. Гражданско общество и психология на гражданското съзнание 285

Раздел VI. Историческо развитие на психологията 288

Глава 1. Древни и древни източни психологически възгледи 288

Глава 2. Учението за душата през Средновековието 290

Глава 3. Психологически възгледи на Ренесанса 290

Глава 4. Формиране на психологически концепции през XVII - XVIII век. 291

Глава 5. Развитие на неврофизиологията и психологията през XIX век. 293

Глава 6. Чуждестранни психологически школи от първата половина на ХХ век. 297

Глава 7. Развитие на неврофизиологията и психологията в Русия в дореволюционния период 304

Глава 8. Развитие на психологията в Русия в следреволюционния период 307

Речник 312

Част I. Обща психология

Раздел I. Предмет, задачи, принципи и методи на психологията. Обща концепция за човешката психика. Развитието на психиката в еволюционни и исторически процеси. Психика и мозък - неврофизиологични основи на човешката психика

Глава 1. Предмет, задачи, принципи и методи на психологията

§ 1. Предмет, задачи и принципи на психологията

Преди много години в горите на Аверон, в южната част на Франция, ловците намериха момче, очевидно хранено от някакво животно и напълно диво. По-късно в джунглите на Индия бяха открити две момичета, отвлечени, както се оказа, от вълк и хранени от нея. Науката знае около четиридесет такива трагични случая. Каква е трагедията на тези инциденти, тъй като намерените деца са живи и са напълно физически здрави? Всички тези деца, прекарали ранното си детство сред животни, не са имали нито едно човешко качество. Дори физически те приличаха на животни: движеха се на четири крака, хранеха се по същия начин като животните, късаха парчета месо със зъби и ги държаха с два предни крайника, ръмжеха и хапеха всички, които се приближаваха до тях. Обонянието и слуха им бяха много развити, те улавяха и най-малките промени в горската среда. Издавайки нечленоразделни звуци, те побързаха да се скрият от хората.

Учените изследвали тези деца и се опитвали да ги научат на човешко поведение, да ги научат да говорят и да разбират човешката реч. Но като правило тези опити бяха неуспешни: времето на интензивно формиране на основните човешки качества вече бе безвъзвратно загубено.

Човек се формира като човек само в човешкото общество. И много човешки качества се формират едва в ранното детство.

Според своята биологична организация човекът е резултат от еволюционен процес. Анатомичната и физиологична структура на тялото му в много отношения е подобна на тази на висшите примати. Но човекът е качествено различен от всички живи същества.

Човекът е сложно и многолико същество. Изучава се от много науки - биология, антропология, история, културология, социология и др. Изучаването на вътрешния свят на човека, общите закони на взаимодействието му с външния свят се извършва от специална наука - психология ( от Гръцки. psiche - душа и логос - наука). Гръцка буква psi (psi) - символ на психологията.

Предметът на психологията е човек като субект на дейност, системните качества на неговата саморегулация; законите на формирането и функционирането на човешката психика, способността му да отразява света, да го познава и да регулира взаимодействието си с него.

Всеки образован човек трябва да владее основите на общите психологически знания. Познаването на себе си е не по-малко важно от познаването на различните сфери на заобикалящата реалност. Психологическите знания са необходими на човек, за да организира правилно взаимоотношенията си с други хора, за ефективната организация на своите дейности. Те също се нуждаят от тях за самоанализ и лично усъвършенстване. Не случайно основната заповед на древните мислители гласи: „Човече, познай себе си“.

Практическата необходимост от прилагане на психологически знания в различни области на човешката дейност предизвика интензивно развитие заедно с общата психология и нейните приложни отрасли: педагогическа, медицинска, правна, инженерна, авиационна, космическа, психология на изкуството, труда, военното дело, спорта, мениджмънт, маркетинг и др. Но изучаването на приложни клонове на психологията е възможно само въз основа на общите психологически знания.

Съвременната научна психология придобива по-дълбоки познания за моделите на умствената дейност на човека - моделите на психическо отражение на реалността и психическото регулиране на поведението, идентифицира условията и средствата за оптимизиране на човешката дейност.

По отношение на задачите и методите за изследване психологията е на кръстопътя на социалните и природните науки.