Резюме Психологическа характеристика на малките групи като обект на социалната психология - Банка

Малка група се разбира като съвкупност от индивиди, които се оказват на едно място, пространство и в едно време. Дифузните групи са групи, които не са свързани с една цел. Малки групи - съвкупност от индивиди, които взаимодействат помежду си, за да постигнат общи цели и да осъзнаят принадлежността си към дадена общност.

Пространствено и времево съвместно присъствие.

Като постоянна цел на съвместни дейности.

Малка група се характеризира с наличието на съвместни дейности.

Малката група се характеризира с разделение и диференциация на ролите.

Като емоционална връзка. - Характеризира се с развитието и функционирането на определени групови култури.

Размери: мин - 2-3 човека. Макс - 20-30 души Оптим. - 7 + -2

В зависимост от естеството на малката група те се разделят на условни и реални.

Истинските се делят на лабораторни и естествени. Естествено: неорганизирано и организирано.

От гледна точка на съвместните дейности и характера на отношенията в тази група те се наричат ​​асоциации, корпорации и колективи.

Създадените малки групи изпълняват редица функции:

Забавлението от социализацията е включването на хората в системата за връзки с обществеността.

Инструментална функция за свързване на съвместни дейности.

Експресивна функция - задоволяване потребността на човек от доверие, уважение.

Поддържащата функция се проявява във факта, че хората са склонни да се обединяват в трудни ситуации.

Социометрична - система за взаимно разположение на членовете на групата според степента на тяхната симпатия и антипатия в групата;

Психологически характеристики на екипа, етапи и нива на неговото развитие

• членовете на екипа взаимодействат стабилно. Това взаимодействие е­допринася за силата и стабилността на съществуването на екипа;

• екипът трябва да се отличава с подчертана еднородност на състава;

• членовете на екипа трябва да имат относително висока сплотеност поради единството на възгледите, нагласите, позициите;

• екипът трябва да бъде структуриран и организиран;

• екипът се отличава със своята откритост - готовност да приеме нови членове.

Социално-психологически климат и основните фактори за неговото формиране

Общата концепция за комуникация като основа на междуличностните отношения

По начина на човешкия живот, както и по начина на живот на висшите животни, могат да се разграничат два основни аспекта:

• контакти с природата и с живите същества. Човек се учи и преобладава­развива околния свят. Това е първата част от дейността;

• контакти, които водят до взаимодействие между живите същества помежду си за обмен на информация. "Този тип вътрешновидови и междувидови кон­мерките се наричат ​​комуникация „18. Комуникация общо за всички живи същества­stam, но при човека той приема най-висшите форми. Комуникацията става осъзната, придружена от реч.

• придобити умения и умения;

• информация за наличните нужди;

• информация за емоционални състояния.

2. „Целта на комуникацията - за това човек има този тип активи­ности ".

• контакт - „установяване на контакт като състояние на взаимна готовност­за получаване и предаване на съобщение ";

• обмен на информация на съобщения - приемане и предаване на информация, информация­мация;

• стимулиращо стимулиране - убеждаване на човек към някакви действия или действия;

• координация - взаимна ориентация по време на съвместни дейности;